MOST RECENT
asad, Iran Persian

نایشن ستایت در حقیقت بە دولت-ملتی گفتە میشود کە از یک ملت همگن از لحاظ زبانی، فرهنگی، تاریخی و اتنیکی در یک جغرافیای مشخصی تشکیل شدە و دارای حکومت مستقل میباشد گفتە میشود. بین واژەهای ناشنال-ستایت و ناشن-ستایت ...